ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่การตรวจติดตามการเปิดภาคเรียน สายที่ 3 นำโดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิระดา แก่นกระโทก , นายคมกฤช แผนเสือ , นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ , นางปาหนัน ชื่นชาติ และ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษา  ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียน โดยมี ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์   พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์