ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนวังบ่อวิทยา 

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่การตรวจติดตามการเปิดภาคเรียน สายที่ 3 นำโดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางวิระดา แก่นกระโทก , นายคมกฤช แผนเสือ , นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ , นางปาหนัน ชื่นชาติ และ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษา  ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของโรงเรียนวังบ่อวิทยา  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังบ่อวิทยา  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียน โดยมี ดร.ธัญญาภรณ์ นาจำปา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา