การประชุมคณะกรรมการ จัดทำแนวทางการคัดเลือกรางวัล “คนดีศักดิ์ศรี สพม.นครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแนวทางการคัดเลือกรางวัล “คนดีศักดิ์ศรี สพม.นครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการคัดเลือกรางวัล “คนดีศักดิ์ศรี สพม.นครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การยกย่องเชิดซูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพทางการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และการดำเนินการตามโครงการคัดเลือกรางวัล สรรหาหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์