การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้เปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม รับฟัง และประชาสัมพันธ์ พร้อมบรรยายวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบกับ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ข่าวสารในการประสานงาน ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเวทีเยาวชน ครั้งที่ 1 : เพลง พูด ภาพ , สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต จังหวัดนครสวรรค์ และสมาคมกีฬา อีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ บริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จากัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ โดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ประธานสาขานครสวรรค์ พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100063795534702/posts/pfbid021jwpWr6mtLpEytMhVNvQ6RyKBN1mdgEBGt5sRHsXDwA2wLc9gHB6AKhuSs5rE5Dol/?mibextid=cr9u03