หน่วยตรวจสอบภายใน บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวัน พุธ ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวอิสรารัตน์ บุญช่วย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์