การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน มีการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการบรรยายชี้แจงแนวทางการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเข้าประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์