กลุ่มกฏหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยายให้ความรู้ กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัน ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มกฏหมายและคดี นำโดย นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์