การประเมินโครงการในการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และนายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ได้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินโครงการในการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์