กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์