กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย  นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์