สพม.นครสวรรค์ ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มือความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) จัดขึ้น ณ ห้อง 921 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์