การประเมินผลงานนักเรียนบันทึกยอดนักอ่าน และบันทึกหนังสือเล่มโปรด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 โรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางศิฎามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานนักเรียนบันทึกยอดนักอ่าน และบันทึกหนังสือเล่มโปรด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 โรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์