การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ระยะเวลา 1 ปี ของตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร และ นางศิฎามาส น้อยสอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์