ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มีการรับฟังการบรรยายแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพและการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และผลงานที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี