การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาสมรรถะการปฏิบัติงานและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (วPA) ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/100063795534702/posts/pfbid02bCNheuvXFXKgtUU1sD2QA5UD7cxUuqL6ue8CPrtwsbwQatwTumDzyWNMD3oayQK2l/?mibextid=cr9u03