โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และการมอบนโยบายการดำเนินงาน โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมบรรยายพิเศษและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลัง ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2566 มีการสรุปโครงการ พร้อมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน และศักยภาพขององค์กร ตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี