การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนพนมรอกวิทยา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนพนมรอกวิทยา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และคณะตรวจเยี่ยมได้ให้ข้อแนะนำและการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการประเมิน โดยมีนายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ