โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการมอบนโยบายการดําเนินงาน โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมสรุปภาพรวมการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์