โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน ก้าวสู่วันที่ภาคภูมิ”

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน ก้าวสู่วันที่ภาคภูมิ” มีการรับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “การครองตนภายหลังจากเกษียณอายุราชการให้ชีวีมีสุข” มีนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมรับชม VTR ของผู้เกษียณและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณฯ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูผู้เกษียณ และตัวแทนลูกจ้างประจำผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่การจัดงานโดยโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต คณะครูทุกโรงเรียนในแต่สหวิทยาเขต ร่วมมือร่วมใจในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน ก้าวสู่วันที่ภาคภูมิ” นี้ขึ้นมา ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

กล้องเขต https://drive.google.com/drive/folders/1fHIsGQCRdrFV3R_kOYTWEFhRQhOzTTaf

กล้องโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม (1) https://photos.app.goo.gl/gapqSKRR3NqkSizd6

กล้องโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม (2) https://photos.app.goo.gl/kp8KNz2Lm7Qijv3dA

กล้องโรงเรียนนครสวรรค์ https://drive.google.com/drive/folders/1ypmzQ0jwp8Z_dJRc5E6Btt3PSGDs3aMI?usp=drive_link

กล้องโรงเรียนลาดยาววิทยาคม -รอสักครู่-

กล้องโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ -รอสักครู่-