การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริทารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริทารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์ฯ ว17/2552 เพื่อใช้ประกอบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐนะช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 โดยใช้ ว17+วPA โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการประเมินจำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมจอมปราชญ์ทัศนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1PGep-VeTCcVJHm0FVIKj0O2YtufEnDaj