การประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาจารย์โชติอนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์