การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารการศึกษา และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และการนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารการศึกษา และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และการนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม The sun โรงแรม 42c The Chic Hotel

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1PMvkRll4Q7or_zNLPfmz2QTkqQP0Bak2