การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 12 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 12 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ดังนี้ นายสุดเขต สวยสม ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาสุโขทัย , ว่าที่ ร.อ. สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กรรมการ และนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์