สพม.นครสวรรค์ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2506 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค(2) สัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประเมินฯ และประธานการประชุมดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะฯ มีการเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กำกับ ติดตามและสนับสนุนให้ดำเนินการประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมายกำหนด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในวันนี้ ผู้ข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์