การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนหนองบัว เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามคุณสมบัติที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพนักเรียน 2) ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3) ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 5) ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองบัว