การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นายปธานิน เพราะขุนทด นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ตามคุณสมบัติ ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านสถานภาพทางการศึกษา 2) ด้านผลการเรียน 3) ด้านคุณลักษณะพื้นฐาน และ4) ด้านกิจกรรม/ผลงานดีเด่น ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์