การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยมศึกษานครสวรรค์ ของ นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวอมรรัตน์แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์