การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน และทบทวนการบันทึกข้อมูลของระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร ในการทบทวนการบันทึกข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Obec care) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 37 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูแอดมินของโรงเรียน และบุคลากรครูที่เกี่ยวข้อง รวมโรงเรียนละ 6 คน และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 91 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์