โครงการอบรมพัฒนาบทบาท/ภารกิจเพื่อสร้างเยาวชนแกนนำ ในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบทบาท/ภารกิจเพื่อสร้างเยาวชนแกนนำ ในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 โดย ศูนย่อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ นครสวรรค์