กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Show&Shared) ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Show&Shared) ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอผลงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Show&Shared) และร่วมถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมจำนวน 40 คน และครูผู้นำเสนอจำนวน 11 ผลงาน ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ Google Meet