สพม.นครสวรรค์ นำเสนอผลงาน Best Practice ของเขตตรวจราชการที่ 18 การบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศวิถีใหม่การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถะของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา SPM NW Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ศึกษานิเทศก์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงาน Best Practice ของเขตตรวจราชการที่ 18 การบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศวิถีใหม่การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถะของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา SPM NW Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารระดับสูง ในกิจกรรม “2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1NpsV8W9kt71C4lz2w9QBPDm3G2G9W5Lg