อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ, เขตตรวจราชการที่ 18

วัน จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ และ ดร.ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ, เขตตรวจราชการที่ 18 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยา จังหวัดพิจิตร