การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 โดยมีการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา