การฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตในวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และความปลอดภัยสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตในวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และความปลอดภัยสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองในทุกมิติ อย่างครบถ้วน เหมาะสมทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยผ่านกิจกรรมกระบวนการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 37 โรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน โรงเรียนละ 3 คน ครู โรงเรียนละ 1 คน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 168 คน ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์