การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ชุดที่ 69) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 9/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ชุดที่ 69) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมสุขบำรุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด