การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะชีวิตในวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนของนักเรียนในสังกัด

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะชีวิตในวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนของนักเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข็มแข็งและการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองในทุกมิติ อย่างครบถ้วน เหมาะสม ทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยคาดหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 37 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมโรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหมด 94 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Mhzuq7tiHfatj_1KbDtXTdngTv_7W_kL