การตัดสินผลงานการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์พร้อมด้วย นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางเมตตา ถวิลไทย นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงานห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อดำเนินการตัดสินผลงานการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์