การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริทารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริทารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์ฯ ว17/2552 เพื่อใช้ประกอบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐนะช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 โดยใช้ ว17+วPA ณ ห้องประชุมโรงเรียนโกรกพระ