การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการผู้คุมสอบ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เน้นย้ำและกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบและความถูกต้องในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์