ประกาศผลการประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัดกรรมในการชับเคลื่อนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566