ผอ.สพม.นว บรรยายพิเศษ ให้แก่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ บรรยายพิเศษ เรื่องหลักการบริหารการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้แก่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์