การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา “ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์ 2566”

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา “ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์ 2566” โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนทับกฤชพัฒนา