การประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet