การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผอ.รร.หนองกรดพิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงเรียน นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูคณิตศาสตร์ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูเทคโนโลยี นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน และนิเทศชั้นเรียนครูกลุ่มเป้าหมาย 3 ท่าน โดยมี ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมให้ข้อมูล