การนิเทศกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการลงนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการนิเทศกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการลงนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์