การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ในสังกัด ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ทุนให้ครั้งเดียว) ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์