การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา