การประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศสังเกตุชั้นเรียน AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศสังเกตุชั้นเรียน AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการอบรมในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ม.2 และม.3 แกนนำการจัดการเรียนรู้ Active Learning และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้ง 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โรงเรียนหนองโพพิทยา และ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ทั้ง 10 ท่าน 9 โรงเรียน คณะกรรมการนิเทศหนุนเสริม ณ สถานศึกษา ได้แก่ นายวิษณุ พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายเสฐียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ