การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ผ่านระบบ VDO Conference

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.20-11.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการอบรมในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นายพิพัฒน์ วานิชกุล วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางพรนภา นีระพันธ์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวชนิดาภา ธัญญะเจริญ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 และ นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวสุมิตตรา ใจกล่ำ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 คณะกรรมการนิเทศหนุนเสริมระดับสถานศึกษาร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน ได้แก่ นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายเสฐียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม, โรงเรียนหนองบัว, โรงเรียนพยุหะพิทยาคม, , โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ร่วมสังเกตชั้นเรียน รูปแบบ Online Open Class เป็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Lesson Study ร่วมกัน