การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co5STEPs) กิจกรรม “แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co5STEPs) กิจกรรม “แผนสร้างสรรค์ ครูสร้างชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 158 แผน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์